Udhëtimi i Lirë

Description

Trajnimi i përbashkët afatshkurtër i stafit “Të rinjtë në mbështetje të rritjes së gjelbër dhe personat me aftësi të kufizuara” u mbajt në Shkup, Maqedoni, 21-25.11.2022.

Trajnimi kishte për qëllim të mbështeste hartimin e materialit mësimor dhe mjeteve mësimore për të rinjtë me aftësi të kufizuara dhe të edukonte të rinjtë për nevojat e personave me aftësi të kufizuara.

Çdo organizatë u përfaqësua nga 4 të rinj, të cilët mbështesin dhe punojnë me persona me aftësi të kufizuara dhe të interesuar në zhvillimin e kulturës së rritjes së gjelbër.

Trajnimi u mundësoi përfaqësuesve të organizatave partnere të njihen me mënyrat dhe njohuritë bazë për temat që lidhen me rritjen e gjelbër dhe për zbatimin praktik të njohurive. Në kuadër të aktivitetit trajnues, të rinjtë u trajnuan për të njohur nevojat e bashkëmoshatarëve me aftësi të kufizuara, për të ofruar asistencë personale, sistemim i materialeve dhe mbështetje online për procesin e studimit.

Pjesë e këtij trajnimi ishte dhe puna praktike dhe ndarja e praktikave më të mira mes pjesëmarrësve nga vende të ndryshme në temat e projektit rritja e gjelbër dhe kultura. LLN organizoi vizitë në shkollat speciale dhe institucionet përkatëse për fëmijët me paaftësi pamore,, intelektuale dhe në dëgjim, në Shkup.

Partnerët e projektit mblodhën të dhëna të vlefshme nga pjesëmarrësit duke ofruar komente mbi praktikat më të mira dhe kërkimin e kryer nga konsorciumi.

Aktiviteti i lejoi partnerët e projektit të verifikonin materialin e prodhuar për të përfshirë drejtpërdrejt përfituesit për të përdorur njohuritë e tyre dhe për të mbledhur komente mbi rezultatet e projektit dhe indirekt për të përfshirë palët e tjera të interesuara.

Pas trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të eksplorojnë shembuj të rritjes së gjelbër në vendin e tyre; për të hartuar përmbajtje të disponueshme për personat me aftësi të kufizuara, p.sh. lidhur me paaftësinë pamore, dëgjimore dhe intelektuale, ndërtimi i kulturës mbi rritjen e gjelbër.

Aktiviteti i trajnimit dhe aktivitetet vijuese janë një nga mënyrat më të mira për të shpërndarë aktivitetet dhe rezultatet e projektit.

Më shumë rreth projektit mund të gjeni:

Udhëtimi i Lirë: https://udhetimiilire.org/

Udhëtimi i Lirë: https://www.facebook.com/Udhetimilire77

en_GB