SHKOLLA TË MESME JO PUBLIKE

SHKOLLA TË MESME JO PUBLIKE

SHKOLLA JO PUBLIKE
"MIGJENI", DURRËS

"RILINDJA",
DURRËS

SHKOLLA JO PUBLIKE "IBRAHIM KODRA", DURRËS

"PAVARSIA",
DURRËS

KOLEGJI "TURGUT OZAL",
DURRËS

KOLEGJI "ENEIDA",
DURRËS

KOLLEGJI "TEUTA",
DURRËS

SHKOLLA JO PUBLIKE
"ILIRIA", DURRËS

SHKOLLA JO PUBLIKE "MIHAL EKONOMI", DURRËS

sq