Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Titulli i Kontratës:                                  Materiale promocionale dhe design

Titulli i projektit:                                    “Active Tropoja Youths for our Municipality – ATY4M”

Në kuadër të projektit “Active Tropoja Youths for our Municipality – ATY4M” të financuar nga Bashkimi Europian nga projekti EU4Municipality, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjen për: Materiale promocionale dhe design për produktet e listuara në aneksin A, bashkangjitur ftesës për ofertë.

Ju lutemi plotësoni ofertën duke përdorur dokumentet e mëposhtme.

Formulari i Identifikimit Financiar

Procedura e thjeshtuar e tenderit

Formulari i personit juridik

Oferta Financiare

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është data 04.12.2022, ora 17.00 në adresën: Rr. “Egnatia”, Nr 2001, Lagja Nr.3, Durrës, Shqipëri.

sq