Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

LLN organizoi eventin informues ballë për ballë dhe online “Personat me aftësi të kufizuara mësojnë dhe mbështesin rritjen e gjelbër dhe mbrojtjen e kulturës” për të ndarë rezultatet e projektit Green tools në Tetovë, Maqedoni. Aktiviteti u ndoq nga 36 pjesëmarrës fizikisht dhe 20 pjesëmarrës virtualë me profile të ndryshme: përfaqësues të OJQ-ve, të rinjtë me aftësi të kufizuara dhe familjet dhe kujdestarët e tyre, staf/mësimdhënës të punësuar në shkolla të rregullta dhe speciale, shoqata të personave me aftësi të kufizuara, audienca të synuara nga të gjitha segmentet e shoqërisë etj.

Ky event ishte një mundësi për të prezantuar mjetet dhe metodologjitë e zhvilluara gjatë projektit. ME mbuloi të gjitha rezultatet e projektit:

  • Rezultati nr 1 i projektit (PR1): Zhvillimi i përmbajtjes mësimore për materialin edukativ të përshtatshëm për të rinjtë me aftësi të kufizuara mbi çështje që lidhen me zhvillimin e gjelbër dhe kulturën.
  • Rezultati nr 2 i projektit (PR2): Prodhimi i materialeve për persona me paaftësi pamore, libra specifikë si dhe mjete mësimore për të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale.
  • Rezultati nr 3 i projektit (PR3): Prodhimi i filmave mësimorë mbi zhvillimin  e gjelbër dhe kulturën për secilin nga vendet pjesëmarrëse.
  • Rezultati nr 4 i projektit (PR4): Krijimi i një aplikacioni në celular dhe kuptueshmëri më e lartë mbi zhvillimin e procesit të të mësuarit AIDS.

“Dizajnimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara” – Green tools, është një projekt Erasmus+ i financuar nga Komisioni Evropian. Projekti bashkon 6 partnerë të projektit nga 6 vende: Maqedonia, Turqia, Rumania, Suedia, Shqipëria, Austria.

Për më shumë informacion rreth projektit Green tools, ju lutemi vizitoni kanalet e mediave sociale të projektit:

Website https://greengrowth.mdu.mk/

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100088660400420

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCYcBovVAJwdttVqnNTUeCew

sq