Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Kurs trajnimi

8-14 tetor 2023 | Qendra Evropiane Rinore Budapest, Hungari

Fokusi i sesionit të studimit është të pajis liderët/lehtësuesit e të rinjve me njohuri dhe aftësi për të zbatuar programin “Edukohu për Demokraci” i cili eksploron konceptin e demokracisë në mënyrë inovative nga perspektiva lokale, kombëtare dhe evropiane.

Gjatë sesionit të studimit, pjesëmarrësit do të thellojnë aftësitë e tyre lehtësuese dhe do të familjarizohen me programin “Edukohu për Demokraci” të zhvilluar nga Rrjeti DYPALL dhe mjete të tjera për të përhapur njohuritë e tyre të fituara rreth demokracisë në realitetet e tyre lokale. Në këtë kohë të trazuar që po kalon Evropa, është e rëndësishme të rindërtohet besimi në demokraci duke u dhënë hapësirë të rinjve që të shikojnë në mënyrë kritike sistemin ekzistues demokratik në Evropë dhe rolin e tyre në të.

Programi “Edukohu për Demokraci” përbëhet nga module trajnimi të bazuara në metodologjinë e arsimit joformal që tërheqin të rinjtë në mënyrë që ata të mund të eksplorojnë konceptin dhe vlerat e demokracisë në mënyrë inovative, duke e trajtuar atë nga perspektiva lokale, kombëtare dhe evropiane. Ai bazohet në temat e mëposhtme: pjesëmarrja qytetare, kuptimi dhe përjetimi i demokracisë, rritja e ndikimit, edukimi mediatik dhe mendimi kritik, demokracitë në rrezik dhe lidershipi i të rinjve. Disa aktivitete në modulet e trajnimit synojnë të eksplorojnë temën dhe të ndajnë njohuritë mes pjesëmarrësve; të tjerët ofrojnë mundësinë për të përjetuar temën dhe për të reflektuar mbi perceptimin tonë për një çështje konkrete; aktivitete të tjera zhvillojnë kompetenca specifike dhe/ose na ftojnë të ndërmarrim veprime për të adresuar probleme të veçanta.

Pjesëmarrësit duhet të jenë banorë të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës; dhe/ose Bjellorusia, Selia e Shenjtë dhe Kazakistani.

Klikoni këtu për më tepër rreth thirrjes.

sq