Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

R3: Prodhimi i filmave mësimorë për rritjen dhe kulturën e gjelbër për secilin prej vendeve pjesëmarrëse.

Objektivi kryesor i projektit është zhvillimi dhe krijimi i mjeteve mësimore për personat me aftësi të kufizuara, të lidhura me rritjen dhe kulturën e gjelbër.

Projekti OER, APP dhe mjete të tjera të rritjes së gjelbër dhe kulturore do të ofrojnë një lloj rrjeti krejtësisht të ri në sektorin e arsimit formal dhe joformal për grupet e të rinjve në disavantazh dhe të margjinalizuar; ai jo vetëm që do të shtyjë, por gjithashtu do të ndihmojë në krijimin e një rrjeti sistematik të bashkëpunimit ndërmjet (shoqërisë civile) arsimit joformal dhe formal, duke ofruar mundësi për një numër të shtuar projektesh të ndërlidhura, studime kërkimore, kurse dhe module moderne transnacionale dhe qasje dhe metodologji të reja në punën me këtë grup të synuar.

Rezultati i tretë i projektit “Prodhimi i filmave mësimorë rreth rritjes së gjelbër dhe kulturës për secilin prej vendeve pjesëmarrëse” synon krijimin e filmave të shkurtër dhe videove të tjera materiale edukative. Personat me aftësi të kufizuara dhe veçanërisht të rinjtë do të inkurajohen dhe motivohen të shikojnë video të shkurtra si mjete mësimore. Videot e prodhuara do të jenë gjithashtu të disponueshme për t’u shfaqur në internet dhe për t’u shpërndarë përmes mediave sociale.

Partnerët e projektit po zbatojnë PR3 të koordinuar bashkërisht nga udhëheqësi i RP3, Rrjeti i të Mësuarit Gjatë Gjithë Jetës. Metodologjia e zbatimit me planin e detajuar është përgatitur dhe shërben si udhërrëfyes në zbatim. Secili partner i projektit do të prodhojë video me dy tema: rritjen e gjelbër dhe kulturën. Materiali video do të përkthehet dhe një përmbledhje videosh për të dyja temat do të jetë e disponueshme në mediat sociale të projektit.

Më shumë rreth projektit mund të gjeni:

Udhëtimi i Lirë: https://udhetimiilire.org/

Udhëtimi i Lirë: https://www.facebook.com/Udhetimilire77

sq