Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Këshillat Rinor Vendor janë struktura rinore të themeluara në kuadër të ligjit për Rininë, miratuar në vitin 2019. Sipas këtij ligji, Këshilli vendor i rinisë duhet te ushtrojë kompetencat e mëposhtme:

  1. këshillon njësitë e vetëqeverisjes vendore për drejtimin e politikave dhe planeve vendore për rininë
  2. vlerëson situatën e të rinjve dhe zbatimin e planeve dhe politikave rinore në nivel vendor
  3. propozon përmirësime të politikave vendore rinore, si dhe nismat që i përshtaten nevojave të të rinjve në territorin ku veprojn
  4. bashkëpunon dhe shkëmben informacion me Këshillin Kombëtar të Rinisë

Por si e perceprojnë të rinjtë rolin e tyre brenda këtyre strukturave?

Për me shumë ndiqni faqen zyrtare të Youth for Local Democracy: Klikoni këtu

Kjo fushatë informimi është përgatitur në kuadër të iniciativës “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” impelemntuar nga shoqata Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare me suportin e Fondacionit Rinor Europian dhe Këshillit të Evropës.

sq