Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Këshilli i Evropës është organizata kryesore e të drejtave të njeriut në kontinent. Ai përfshin 46 shtete anëtare, duke përfshirë të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian. Të gjitha vendet anëtare të Këshillit të Evropës kanë nënshkruar Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, një traktat i krijuar për të mbrojtur të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit.

Këshilli i Evropës mbron lirinë e shprehjes dhe të medias, lirinë e tubimit, barazinë dhe mbrojtjen e pakicave. Ajo ka nisur fushata për çështje të tilla si mbrojtja e fëmijëve, gjuha e urrejtjes në internet dhe të drejtat e romëve, pakicës më të madhe në Evropë.
Këshilli i Evropës ndihmon vendet anëtare të luftojnë korrupsionin dhe terrorizmin dhe të ndërmarrin reformat e nevojshme gjyqësore. Grupi i tij i ekspertëve kushtetues, i njohur si Komisioni i Venecias, ofron këshilla ligjore për vendet në mbarë botën.

Këshilli i Evropës punon në partneritet të ngushtë me Bashkimin Evropian dhe bashkëpunon me Kombet e Bashkuara, Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe me vendet partnere në fqinjësinë e tij dhe në mbarë botën.
Për shembull, Drejtoria Evropiane e Këshillit për Cilësinë e Barnave dhe Kujdesit Shëndetësor, e cila luan një rol kyç në luftimin e barnave të falsifikuara dhe dopingut, ka marrëveshje me Brazilin, Kinën, Afrikën e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara.

Këshilli i Evropës e ka selinë në Strasburg, Francë. Ajo punëson 2 200 njerëz dhe mban zyra të jashtme dhe ndërlidhëse me organizata të tjera ndërkombëtare. Qendrat Rinore Evropiane në Strasburg dhe Budapest ofrojnë trajnime për të rinjtë në çështjet e demokracisë dhe të drejtave të njeriut.

Struktura
Përveç Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Këshilli i Evropës përbëhet nga disa institucione pune.

  • Sekretari i Përgjithshëm drejton dhe përfaqëson Këshillin e Evropës.
  • Komiteti i Ministrave, i përbërë nga ministrat e jashtëm të vendeve anëtare dhe përfaqësuesit e tyre, vepron si organi kryesor vendimmarrës.
  • Asambleja Parlamentare siguron një forum demokratik për debat dhe monitoron zgjedhjet; komisionet e tij luajnë një rol të rëndësishëm në shqyrtimin e çështjeve aktuale.
  • Komisioneri për të Drejtat e Njeriut trajton në mënyrë të pavarur dhe tërheq vëmendjen ndaj shkeljeve të të drejtave të njeriut.
  • Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale promovon vetëqeverisjen demokratike dhe monitoron zgjedhjet në nivel lokal.
  • Konferenca e Organizatave Ndërkombëtare Joqeveritare përfaqëson shoqërinë civile dhe promovon demokracinë pjesëmarrëse.

Çfarë është Këshilli i Evropës