Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Udhëtim i Lirë-Liberi di viaggiare iu bashkua takimit hapës të projektit “Hartimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara” të bashkëfinancuar nga Programi Erasmus Plus i Komisionit Evropian, i cili bashkon 6 partnerë nga 6 vende: Maqedonia e Veriut, Rumania, Austria, Shqipëri, Suedi dhe Turqi KOM, u mbajt në Tetovë të Maqedonisë në datat 20 – 21.06.2022.

Gjatë takimit hapës, partnerët përcaktuan aspektet teknike dhe operacionale të rezultateve të projektit dhe aktivitetet përkatëse. Qëllimi i takimit ishte edhe përcaktimi i aspekteve të projektit dhe menaxhimit financiar si dhe aspektet që kanë të bëjnë me cilësinë e brendshme, Monitorimin dhe Vlerësimin, Menaxhimin e Riskut. Partnerët e projektit diskutuan për zbatimin e rezultateve të projektit, aspektet administrative të kornizës kohore të projektit dhe zgjodhën logon e projektit.

Objektivi kryesor i projektit është zhvillimi dhe krijimi i mjeteve mësimore për personat me aftësi të kufizuara, që lidhen me rritjen dhe kulturën e gjelbër.

Për këtë qëllim, do të hartohet një kurrikul dhe module që trajtojnë temën e rritjes së gjelbër dhe kulturës. Këto kurrikula do të përdoren si aktivitete jashtëshkollore në shkolla dhe për trajnimin e të rinjve nga OJQ. Për më tepër, ne duam/do ta zgjerojmë këtë material dhe ta përshtatim atë me nevojat e të rinjve me aftësi të kufizuara në disavantazh.

Përmes këtij projekti do të zhvillohen rezultatet e mëposhtme:

  • R1: Zhvillimi i përmbajtjes mësimore për materialin edukativ të përshtatshëm për të rinjtë me aftësi të kufizuara të temave lidhur me rritjen e gjelbër dhe kulturën.
  • R2: Prodhimi i materialeve audio për të rinjtë me paaftësi në shikim dhe libra të veçantë si mjete mësimore për të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale.
  • R3: Prodhimi i filmave mësimorë mbi rritjen dhe kulturën e gjelbër për secilin prej vendeve pjesëmarrëse.
  • R4: Krijimi i një aplikacioni smart mbi të mësuarit e materialeve zhvillimore AIDS.

Më shumë rreth projektit mund të gjeni:

Udhëtimi i Lirë: https://udhetimiilire.org/

Udhëtimi i Lirë: https://www.facebook.com/Udhetimilire77

sq