Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Të rinjtë me aftësi të kufizuara përballen me forma të shumta diskriminimi që mund të çojnë në përjashtimin e tyre nga shoqëria dhe shkolla. Qëndrimet ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara, si dhe mungesa e burimeve për t’i akomoduar ata, rrisin sfidat me të cilat ata përballen në aksesin në arsim. Ndërsa mungesa e aksesit në shkollë është një problem, një shqetësim i njëjtë është paaftësia e sistemit arsimor për të siguruar arsim cilësor për të rinjtë me aftësi të kufizuara. Si pasojë, ata vuajnë nga vetëvlerësimi i ulët dhe u mungojnë aftësitë ose njohuritë e nevojshme për të qenë në gjendje të aplikojnë për punë të përshtatshme.

Projekti “Hartimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara” bashkon 6 partnerë nga 6 vende:

 • Partneri 1: Mreza za Dozivotno Ucenje, Republika e Maqedonisë së Veriut
 • Partneri 2: Asociatia Babilon Travel, Rumani
 • Partneri 3: Austrian Association of Inclusive Society, Austria
 • Partneri 4: Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare, Shqipëri
 • Partneri 5: Perform on Top, Suedi
 • Partneri 6: Avrasya Yenilikçi Toplum Derneği, Turqi

Objektivat e projektit janë:

 1. Të identifikojë dhe zgjedhë përmbajtjen për kurrikulat mësimore specifike për çdo vend pjesëmarrës dhe të krijojë kurrikula të përshtatshme e tërheqëse për të rinjtë dhe veçanërisht të aksesueshme për të rinjtë me aftësi të kufizuara
 2. Të zhvillohen materiale të veçanta mësimore dhe mjete mësimore të përshtatura për nevojat e të rinjve me aftësi të kufizuara dhe të inkurajohen shkollat dhe mësuesit që të vazhdojnë të zhvillojnë mjete të ngjashme për tema të tjera.
 3. Promovimi i këtyre mjeteve mësimore si një e mirë publike, veçanërisht për palët e interesuara, dhe futja e tyre në procesin mësimor si aktivitete jashtëshkollore.
 4. Të promovojë konceptin e një kulture të rritjes së gjelbër në secilin prej vendeve dhe rajoneve.

Përmes këtij projekti do të zhvillohen rezultatet e mëposhtme:

 • R1: Zhvillimi i përmbajtjes mësimore për materialin edukativ të përshtatshëm për të rinjtë me aftësi të kufizuara të temave lidhur me rritjen e gjelbër dhe kulturën.
 • R2: Prodhimi i materialeve audio për të rinjtë me paaftësi në shikim dhe libra të veçantë si mjete mësimore për të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale.
 • R3: Prodhimi i filmave mësimorë mbi rritjen dhe kulturën e gjelbër për secilin prej vendeve pjesëmarrëse.
 • R4: Krijimi i një aplikacioni smart mbi të mësuarit e materialeve zhvillimore AIDS.

Projekti OER dhe mjete të tjera të rritjes së gjelbër dhe kulturore do të ofrojnë një lloj rrjetëzim krejtësisht të ri në sektorin e arsimit formal dhe joformal për grupet e të rinjve të disavantazhuar dhe të margjinalizuar; duke nxitur dhe mbështetur në krijimin e një rrjeti sistematik të bashkëpunimit ndërmjet (shoqërisë civile), duke ofruar mundësi për një numër të shtuar projektesh të ndërlidhura, studime kërkimore, kurse dhe module moderne transnacionale dhe qasje të reja e metodologji në punën me këtë grup të synuar.

“Udhëtimi i Lirë-Liberi di viaggiare” është partner në këtë projekt ndërkombëtar, i cili ka filluar zyrtarisht më 03.01.2022.

Më shumë rreth projektit mund të gjeni:

Udhëtimi i Lirë: https://udhetimiilire.org/

Udhëtimi i Lirë: https://www.facebook.com/Udhetimilire77

sq